Pracownicy


Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie:Główny Księgowy - mgr Edyta Koniusz.


kontakt: tel. (32)293-12-16 e-mail: ksiegowy@mbp.slawkow.pl

Zajmuje się obsługą finansowo-księgową Biblioteki.

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami poprzez:
  • nadzór nad bieżącym i zgodnym z obowiązującymi zasadami prowadzeniem rachunkowości,
  • opracowywanie projektów planów finansowych,
  • organizowanie prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 2. Opracowywanie projektów planów finansowych poprzez:
  • nadzór nad całokształtem prac związanych z opracowywaniem projektów planów finansowych,
  • przygotowywanie do zatwierdzenia przez Dyrektora planów finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji planów finansowych.
 3. Realizacja operacji budżetowych poprzez:
  • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dokumentów stanowiących podstawę wydania środków pieniężnych,
  • przygotowanie tych dokumentów do zatwierdzenia i zapłaty,
  • właściwe i terminowe obliczanie i odprowadzanie podatków, składek ubezpieczeniowych i innych tytułów publiczno-prawnych,
  • prowadzenie dokumentacji chorobowych i innych rozliczeń z ZUS-em.
 4. Sporządzanie listy płacy oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników.
 5. Prowadzenie spraw rentowych, emerytalnych oraz wydawanie zaświadczeń w związku z zatrudnieniem.
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Biblioteki, dotyczących sposobu prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. Współpraca z Dyrektorem Biblioteki w zakresie przygotowania dokumentacji na udzielenie zamówienia publicznego pod kątem finansowym.
 8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
 9. Finansowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.
 10. Prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej planowania, statystyki i analizy ekonomicznej (po akceptacji dyrektora), w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
 11. Współdziałanie z jednostkami nadrzędnymi w zakresie spraw dotyczących planowania.
 12. Prowadzenie sprawozdawczości GUS dotyczącej zatrudnienia.

 

Kasjer - mgr Jolanta Przęzak.


Do zadań kasjera należy:

 1. Prowadzenie gospodarki kasowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z regulacjami wewnętrznymi Biblioteki w tym zakresie.
 2. Właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i innych walorów.
 3. Dokonywanie operacji kasowych gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, przejrzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.
 4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 5. Rzetelne sporządzanie raportów kasowych.
 6. Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora i głównego księgowego o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.


Pracownicy merytoryczni - bibliotekarze:

mgr Jolata Przęzak
kontakt: tel. (32) 293-12-16 e-mail: wypoz@mbp.slawkow.pl

mgr Joanna Glanowska
kontakt: tel. (32) 293-12-16 e-mail: czytelnia@mbp.slawkow.pl

mgr Marta Massalska
kontakt: tel. (32) 293-12-16 e-mail: gromadz@mbp.slawkow.pl


Do zadań pracowników merytorycznych należy:

 1. 1) W zakresie gromadzenia:
  • ustalanie zasad doboru wszelkich materiałów bibliotecznych, zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia podyktowanym potrzebami środowiska czytelniczego,
  • uzupełnianie zbiorów Biblioteki drogą zakupów, darów, wymiany, depozytu,
  • prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz stosownej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • bieżąca akcesja czasopism,
  • uzgadnianie z Głównym Księgowym stanu ilościowego i wartościowego zbiorów
 2. W zakresie opracowania:
  • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami UKD,
  • prowadzenie katalogów bibliotecznych i ich melioracja.
 3. W zakresie udostępniania:
  • zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta,
  • zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich pracownikowi działu gromadzenia i opracowania zbiorów,
  • przysposobienie techniczne zbiorów, ich konserwacja,
  • wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. selekcji zbiorów,
  • rejestracja czytelników,
  • udostępnianie zbiorów prezencyjnie i na zewnątrz,
  • prowadzenie dziennika statystycznego Biblioteki,
  • prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników,
  • pobieranie opłat regulaminowych,
  • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
  • troska o estetykę pomieszczeń,
  • obsługa czytelni komputerowej,
  • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • udostępnianie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych użytkownikom indywidualnym i zbiorowym (ustnie, telefonicznie, pisemnie),
  • rejestracja i ewidencja pobytu użytkownika w czytelni (rejestr odwiedzin),
  • świadczenie usług ksero na rzecz czytelników Biblioteki,
  • sporządzanie zestawień bibliograficznych dla potrzeb czytelników, instytucji, organizacji,
  • zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń,
  • dbałość o prawidłowe ustawienie i układ książek na półkach.
 4. W zakresie działalności kulturalno-oświatowej i promocji:
  • stosowanie różnorodnych form i metod upowszechniania czytelnictwa (wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie i inne),
  • organizowanie imprez czytelniczych,
  • opracowywanie informacji dla radia, prasy, telewizji itp.,
  • opracowywanie materiałów popularyzujących Bibliotekę i jej działalność (informatory, foldery, afisze)

 

Pracownik obsługi.


Obowiązki pracownika gospodarczego:

 1. Zapewnienie czystości w pomieszczeniach Biblioteki i wokół budynku.
 2. Przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Glanowska
email: biblioteka@mbp.slawkow.pl tel.:32 293 12 16 fax: 32 293 12 16
, w dniu:  21‑02‑2013 17:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Wąs
email: biblioteka@mbp.slawkow.pl tel.:32 293 12 16 fax: 32 293 12 16
, w dniu:  21‑02‑2013 17:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2021 11:03:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie