Dyrekcja


Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie jest mgr Agnieszka Wąs.
Kontakt:
Tel.: (0-32) 293-12-16
e-mail: dyrektor@mbp.slawkow.pl

Do wyłącznej kompetencji dyrektora należy:

 1. Organizacja pracy Biblioteki.
 2. Wydawanie zarządzeń i decyzji.
 3. Zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników.
 4. Podział etatów i funduszu płac.
 5. Rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników.
 6. Przygotowanie i wprowadzenie instrukcji i regulaminów wewnętrznych.
 7. Opracowywanie planów działalności merytorycznej.
 8. Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 9. Gospodarowanie mieniem należącym do Biblioteki.
 10. Opiniowanie i planowanie zamierzeń inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących.
 11. Udzielanie urlopów pracowniczych.
 12. Podejmowanie decyzji dotyczących skarg i wniosków czytelników.
 13. Powoływanie komisji oraz ustalanie ich składów osobowych.

Zakres działania Dyrektora.

 1. Do podstawowych zadań Dyrektora należy:
  • opracowanie i realizacja planów działalności podstawowej i finansowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
  • prawidłowa organizacja pracy, tworzenie struktur organizacyjnych,
  • decyzje osobowe i działania motywacyjne,
  • nadzór nad doskonaleniem zawodowym pracowników,
  • współpraca międzyinstytucjonalna,
  • kontakty z władzami samorządowymi, środowiskiem czytelniczym,
  • koordynacja promocji biblioteki w środowisku,
  • racjonalna gospodarka majątkiem Biblioteki
 2. W zakresie obsługi administracyjno-kadrowej do zadań Dyrektora należy:
  • rozbudowa i modernizacja bazy bibliotecznej,
  • remonty bieżące i kapitalne,
  • zaopatrywanie Biblioteki w sprzęt, materiały i odzież ochronną oraz kontrola ich wykorzystania,
  • konserwacja sprzętu,
  • zabezpieczenie ochrony mienia oraz kontrola oszczędnego gospodarowania energią, materiałami i sprzętem,
  • zabezpieczenie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektu,
  • zabezpieczenie odpowiednich warunków bhp,
  • organizowanie szkoleń pracowników w zakresie bhp i przeciwpożarowym,
  • prowadzenie sekretariatu,
  • prowadzenie archiwum zakładowego,
  • załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, przenoszeniem, zwalnianiem, odznaczaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • planowanie zatrudnienia i osobowego funduszu płac,
  • prowadzenie dokumentacji ruchu służbowego (listy obecności itp.),
  • kontrola dyscypliny pracy,
  • załatwianie spraw związanych z wyjazdami i przyjazdami służbowymi,
  • prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
  • organizowanie imprez okolicznościowych.
 3. W zakresie instruktażu do zadań Dyrektora należy:
  • instruktaż i kontrola w zakresie organizacji zbiorów, udostępniania i pracy z czytelnikiem,
  • organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla pracowników,
  • organizacja instruktażu dla nowo zatrudnionych pracowników oraz praktyk dla studentów,
  • współpraca z innymi bibliotekami (Biblioteka Śląska w Katowicach, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Będzinie).
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Wąs
email: biblioteka@mbp.slawkow.pl tel.:32 293 12 16 fax: 32 293 12 16
, w dniu:  21‑02‑2013 17:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Wąs
email: biblioteka@mbp.slawkow.pl tel.:32 293 12 16 fax: 32 293 12 16
, w dniu:  21‑02‑2013 17:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2013 17:28:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie